שרות ואחזקה בדור המחשבים השלישי

מאת:
מחשבות 16 | מרץ 1966

הופעת המערכת י.ב.מ./360 כנציגתה המובהקת של דור המחשבים השלישי, משולה מבחינות רבות להופעת מטוסי הסילון בתולדות התעופה. גם כמקרה דנן צמח הדור החדש על קרקע נסיון העבר, עם שהוא נעזר בטכניקות חדשות (מעגלים מיקרו־ אלקטרוניים) להשגת מסכת ביצועים משופרת ומהירות פעולה גבוהה יותר.

בזה תם הדמיון בין השניים. בעוד מטוס הסילון נועד להשאר במתכונתו המקורית (פרט לשנויים קלים) לכל אורך שנות שרותו, מוסיפה מערכת המחשבים י.ב.מ/360 להתחדש ביחידות חדשות ולהתעלות בשורת שפורים פנימיים, תוך כדי שרותה אצל הלקוח.

שילוב נדיר זה של טכנולוגיה חדישה, תפישה לוגית מתקדמת ו”נעורים מתחדשים״, התקבל ביותר מקורטוב של קורת רוח אצל אותם לקוחות (בשעת כתיבת שורות אלה, כ־400 בארה״ב בלבד), המפעילים את המערכת בשרותם. מה גם, שפעולות ההתקנה וההפעלה הוכחו כקלות יותר מששוערו .

נקודת הכובד זזה

על התמורה והתרומה שמערכת מחשבים זו הביאה עמה, נכתב כבר רבות, אך נראה, כי התמורות אינן מצטמצמות לתחום של עיבוד הנתונים .

עוד טרם נסתיים פיתוחה היה ברור כבר, כי מושגי האחזקה הגזורים לפי מידותיו של דור המחשבים השני, אינם יפים לגבי הדור השלישי. שני גורמים עמדו במרכז התמורה הזאת:

א. מהימנותה הגבוהה של המערכת

ב. נוכחותם של מעגלי בקורת עצמית ותכניות בקרה .

קשה להעריך באחוזים את שעור המהימנות של מערכת זו. מכל מקום, ודאי הוא, כי המעגלים המיקרו־אלקטרוניים של משפחת ה־360 הציבו קריטריונים חדשים בנושא זה. לדוגמה, חברת אירוג׳ט מקליפורניה מסרה לאחרונה לנציגי העתונות, כי במרוצת שלושת חודשי פעולתה של המערכת הוחלף בה רק כרטיס מעגלי אחד.

כאן צצה שאלה בלתי נמנעת: מהימנות כה גבוהה, באיזו מידה תקצץ בצורך התערבותו של מהנדס השרות ? וכאילו לא די בזה, באים מעגלי הבקורת העצמית ותכניות הבקרה — בהם מצוידת מערכת ה־360 — ומצביעים (ברוב המקרים) על אזור הקלקול. כך שלמהנדס השרות לא נותר אלא לאתר בגבולות אותו אזור את מקור התקלה עצמו.

ברור, איפוא, כי צרכי האחזקה בדור המחשבים השלישי קטנים בשעור ניכר מאשר בדורות הקודמים. אולם, הנחה זו נכונה רק לגבי האחזקה הפיזית של המחשבים. שכן, דור מורכב ומשוכלל זה מחייב את מהנדס השרות להקדיש את מירב זמנו להרחבת הידע התיאורטי ולהעמקת ההבנה בלוגיקה של המחשב. למטען זה של ידע יצטרך מהנדס השרות, למשל, בבואו לטפל במכונה, או להרחיב את בצועיה לפי דרישות הלקוח, בהתאם לעקרון המודולרי של משפחת ה־360.

הנה כי כן, העברת הדגש מהמישור המעשי לעיוני, העתיקה ממקומה את נקודת הכובד בעבודתו של מהנדס השרות, ובמרוצת הזמן אף עתידה להקנות אופי חדש לתפקידיו.

דמותו החדשה של מהנדס השרות

לשבושים בפעולות המחשב יכולות להיות שתי סיבות: קלקול טכני, או שגיאה בתוכנית. עד כה חל תחום אחריותו של מהנדס השרות לקלקולים הטכניים. במקרה של שגיאה שלא אותרה במערכת המחשב, הועברו התכניות למהנדס השיטות לבדיקה מחודשת.14

מערכת ה־360 שמה קץ לנוהג זה, בכך שהעבירה לתחום אחריותו של מהנדס השרות גם את בדיקת התכניות. עליו מוטל, איפוא, להחליט אם התקלה דורשת טפול טכני במערכת, או תקון בתכניות.

במילים אחרות, מהנדס השרות בדור המחשבים השלישי, חייב להיות מצויד גם בידע טכני ועיוני של מבנה המחשב וגם בהבנה מלאה בתיכנות ובשיטות העבודה של המחשב. גבול אחריותו החדש של מהנדס השרות נועד להקיף את כל התכניות שהוכנו ואושרו ע״י חברת י.ב.מ. כתכניות סטנדרטיות. התפתחות זו ביטלה את ההגדרה הברורה שהפרידה את תפקידיו של מהנדס השרות מאלה של מהנדס השיטות. התלות ההדדית בין פעולת המערכת לתכניות הוכרה הלכה למעשה ע״י הידוק המגע בין השניים, כך שפעולותיהם יחפפו זו את זו במדה רבה.

שרות דמוי קרחון

מגמה מענינת זו, המבצרת את מעמדה החדש במסגרת תפקידיו המסורתיים של מהנדס השרות, מעצבת עוד יותר את קוי פעולתה של הנדסת השרות למבנה דמוי קרחון: עשירית אחת גלויה ותשע עשיריות סמויות מעין. המענין הוא, כי גם לקוחות ותיקים של החברה נוטים לראות את הנדסת השרות בעשירית שמעל פני המים, דהיינו ־ טיפול שוטף ותקופתי של הציוד, תיקון הלקויים ושמירה על פעולתו התקינה; ולשכוח מקיומו של גוף הקרחון.

בסיסו של גוף זה, מורכב מהספרות המקצועית של המערכת. זו מגיעה לידי מהנדסי השרות שנתיים — אם לא יותר — לפני התקנת הציוד.

לאחר עיכול החומר הראשוני, נקבעת תכנית הדרכה אינטנסיבית למהנדסי השרות שנבחרו לעבוד עם המערכת. אלו נשלחים לקורסים בארץ ומחוצה לה, המקנים להם נסיון תיאורטי ומעשי כאחד. במקביל לפעולות ההדרכה, מקימה מחלקת השרות מחסן חלפים וכלי מדידה, מתווה תכניות ראשונות למערכים הפיזיים של המחשב ועוד.

עם התקנת הציוד אצל הלקוח עובר דגש הפעולה לשמירת רמתם המקצועית של מהנדסי השרות, מצד אחד, ולמעקב אחרי בצועיה של המערכת, מצד שני. כל אימת שמהנדסי השרות אינם נדרשים ליד הציוד הם עוברים לפעול במסגרת קבוצתית בתוך החברה. כאן הם מעדכנים את ידיעותיהם התיאורטיות ומתאמנים בתיקון מעשי של לקויים. הודות לכך, צובר מהנדס השרות ידע מעשי ועיוני עשיר שלא היה רוכשו לעולם אילו היה צמוד למערכת הבודדת שברשות הלקוח. מאידך, מעביר מהנדס השרות דיווח שוטף על בצועי המערכת למרכז השרות העולמי. עשרות אלפי הדוחים, המגיעים ממקומות שונים בעולם, נותנים למרכז השרות תמונה ברורה ומרוכזת על פעולתן של מאות מערכות דומות. על סמך הדיווחים קובע המרכז את השנויים שיש להכניס במערכת כדי לשמור על ״נעוריה״ המתחדשים.

״סם הנעורים״ שמעביר מרכז השרות למהנדסיו בארצות העולם מגיע בתוך מעטפה סגורה, המכילה חלפים, בליווי הוראות מדויקות היכן וכיצד להתקינם.

עם התקנת המערכות הראשונות של ה־360 בארץ, עתיד קרחונם של מהנדסי השרות להתעשר בגורם נוסף: הנדסת שיטות. • •

15